Przemysłowa oczyszczalnia ścieków

Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych
Program dofinansowania oczyszczalni ścieków

Do września 2024 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedłużył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych”.

Program jest skierowany do przedsiębiorców przemysłu spożywczego, a w tym głównie do

 1. Zakładów przetwórstwa mleka
 2. Zakładów produkcji i przetwórstwa owoców i warzyw
 3. Zakładów produkcji napojów bezalkoholowych
 4. Zakładów przetwórstwa zbóż i ziemniaków
 5. Chlewni i hodowców zwierząt gospodarskich,
 6. Zakładów produkcji lub przetwórstwa mięsnego
 7. Browarów
 8. Zakładów produkcji alkoholu i napojów alkoholowych
 9. Wytwórców pasz zwierzęcych z produktów roślinnych
 10. Wytwórców żelatyny i klejów ze skór i kości zwierzęcych
 11. Słodowni i drożdżowni
 12. Zakładów przetwórstwa rybnego

Promowane typy projektów obejmują:

 • Budowę nowych oczyszczalni dla zakładów istniejących, prowadzących czynną produkcję w sektorach przemysłu spożywczego, w tym wspólnie oczyszczających ścieki komunalne przyjmowane spoza terenu zakładu;

 • Rozbudowę i przebudowę istniejących oczyszczalni obsługujących sektory przemysłu spożywczego – oczyszczalnie przemysłowe,

 • Budowę, rozbudowę i przebudowę istniejących podczyszczalni ścieków przemysłowych sektora spożywczego odprowadzających ścieki do oczyszczalni komunalnych wraz z systemami przyłączeniowymi lub przesyłowymi. Podczyszczalnie muszą być zlokalizowane na terenie zakładu, oczyszczalni przemysłowej lub oczyszczalni komunalnej.

Przemysłowe oczyszczanie ścieków

Firma Ekofinn-Pol od ponad 30 lat dostarcza technologie oraz urządzenia dla zakładów przemysłowych w szczególności w branży spożywczej. Na naszym koncie są dziesiątki realizacji dla przemysłu w zakresie odwadniania osadów z ich późniejszym zagospodarowaniem (wytwarzanie granulatu wapnowo-osadowego jako polepszacza gleby). Jako generalny wykonawca zrealizowaliśmy dwadzieścia podczyszczalni ścieków w tym trzy dla przetwórstwa rybnego, dwie dla gorzelni przemysłowej, oraz dla zakładów mięsnych, przetwórstwa owocowo-warzywnego itp.

Podczyszczanie ścieków w przemysłowych zakładach branży spożywczej opiera się na technologii flotacji ciśnieniowej DAF w połączeniu z chemiczną koagulacją i flokulacją oczyszczanego medium. Dobór urządzeń oraz gwarancje technologiczne opieramy o wcześniej wykonane badania przesłanej próbki ścieków do laboratorium naszego zakładu w Baninie.

Tak jak wspomniano wcześniej głównym procesem odpowiedzialnym za osiągnięcie przez ścieki parametrów klasyfikujących je do zrzutu do kanalizacji lub do dalszego oczyszczania biologicznego jest flotacja ciśnieniowa.

Proces flotacji DAF polega na rozdzielaniu zanieczyszczeń stałych ze ścieków za pomocą sprężonego powietrza. Ścieki surowe poddawane są wstępnej obróbce chemicznej polegającej na koagulacji, flokulacji i korekcie pH. Tak przygotowane ścieki dopływają do flotatora DAF gdzie mieszają się z rozpuszczonym powietrzem celem wyniesienia zanieczyszczeń w postaci kożucha (dalej zwanego szlamem poflotacyjnym).

Schemat

Schemat technologiczny typowej podczyszczalni ścieków przemysłowych pokazano na powyższym rysunku. Ścieki dopływające z produkcji powinny być najpierw odcedzone na kracie hakowej (np. krata hakowa KHT) lub sicie (np. sito bębnowe FD lub kanałowe SSK), gdzie następuje usunięcie większych zanieczyszczeń. Krata lub sito kanałowe zamontowane są zazwyczaj bezpośrednio na kolektorze doprowadzającym ścieki z zakładu przemysłowego. Zanieczyszczenia pochodzące z tego etapu oczyszczania powinny być gromadzone w szczelnym kontenerze i wywożone na składowisko łącznie z odpadami z produkcji.

Zbiornik retencyjny jest niezbędnym elementem oczyszczania ze względu na konieczność uśrednienia składu ścieków przed ich dalszą obróbką chemiczną. Zbiornik ten powinien mieć pojemność umożliwiającą przetrzymania co najmniej godzinowego maksymalnego napływu ścieków surowych.

Po uśrednieniu w zbiorniku retencyjnym, ścieki pompowane są za pomocą pompy zatapialnej, której wydajność skorelowana jest z nominalną przepustowością flotatora. Ścieki trafiają na flokulator rurowy (reaktor), w którym podane są reagenty chemiczne i woda saturowana. Następnie ścieki doprowadzane są do kieszeni wlotowej flotatora i rozprowadzane są poprzez układ wielostrumieniowy w całej objętości urządzenia. We flotatorze DAF następuje właściwe oczyszczenie ścieków.

W procesie podczyszczenia ścieków metodą flotacji DAF możemy wydzielić trzy etapy technologiczne:

1) Obróbka chemiczna

Polega na dozowaniu do ścieków odpowiedniej dawki reagentów takich jak: siarczan żelazowy (np. PIX), polimer kationowy (np. Superflock), glinian sodowy (np. SAX), który jednocześnie jest regulatorem pH. Wymieszanie reagentów ze ściekami następuje w reaktorze. Podczas koagulacji tworzone są układy koloidalne zawiesiny. Flokulacja powoduje sklejanie się koloidalnych cząsteczek zanieczyszczeń w kilkunasto-milimetrowe kłaczki. W ten sposób powstaje tak zwany szlam poflotacyjny.

b) Saturacja

Ścieki oczyszczone są recyrkulowane do reaktora i saturowane za pomocą pompy kawitacyjnej. Stopień recyrkulacji ścieków wynosi zazwyczaj 20 - 50%, co powoduje po wprowadzeniu do flotatora wynoszenie kłaczków wytworzonych w wyniku obróbki chemicznej. Na powierzchni flotatora DAF tworzy się gruba warstwa kożucha o zawartości suchej masy w przedziale 6-9%.

c) Usunięcie szlamu z powierzchni flotatora

Szlam poflotacyjny zgarniany jest z powierzchni ścieków automatycznym zgarniaczem do kieszeni osadowej skąd zostaje przepompowywany do zbiornika lub bezpośrednio do stacji odwadniania osadów.

Powstały w ten sposób osad odwodniony może być wykorzystany do produkcji biomasy lub granulowanego nawozu. Oczyszczone ścieki odpływają z flotatora grawitacyjnie bezpośrednio do miejskiej kanalizacji lub do przyzakładowej oczyszczalni biologicznej.

Typową realizację podczyszczalni ścieków przemysłowych zrealizowaną w zakładach przetwórstwa rybnego pokazano na poniższych fotografiach. Oczyszczalnia została zaprojektowana w całości w kontenerze, w związku z tym nie potrzebne było pozwolenie na budowę. Przepustowość podczyszczalni wynosi 10m3/h. Projekt sfinansowano w całości w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020 z działania 5.4: Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury ogłoszonego przy współudziale Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Fot.1. Kontenerowa podczyszczalnia ścieków

Fot.1. Kontenerowa podczyszczalnia ścieków

Fot.2. Widok na sito bębnowe oraz prasę do odwadniania szlamu poflotacyjnego

Fot.2. Widok na sito bębnowe oraz prasę do odwadniania szlamu poflotacyjnego.

Fot. 3. Widok na reaktor i flotator DAF

Fot. 3. Widok na reaktor i flotator DAF

Fot. 4. Ścieki po obróbce chemicznej i po flotacji DAF

Fot. 4. Ścieki po obróbce chemicznej i po flotacji DAF

Fot. 5 Ścieki oczyszczone

Fot. 5 Ścieki oczyszczone

Fot. 6. Szlam zgarniany z powierzchni flotatora DAF

Fot. 6. Szlam zgarniany z powierzchni flotatora DAF

Fot.7. Szlam poflotacyjny wyciskany na prasie do odwadnia osadów

Fot.7. Szlam poflotacyjny wyciskany na prasie do odwadnia osadów

Fot. 8. Szlam odwodniony gotowy do wywiezienia

Fot. 8. Szlam odwodniony gotowy do wywiezienia

Materiały video: